ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ เรารับทำบัญชี จดทะเบียนธุรกิจ ยื่นภาษีอากร ตรวจสอบบัญชี ขึ้นทะเบียนประกันสังคม ทำวีซ่า ใบอนุญาตทำงาน และยินดีให้คำปรึกษาฟรี สนใจติดต่อเราได้ตลอดเวลาค่ะ โทรศัพท์: 02-090-2284-6 แฟกซ์: 02-090-2287, มือถือ: 086-089-6768 Line ID : sunisar2524
Home ห้องสนทนา กระทู้ล่าสุด
 กระดานสนทนา
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป   [ลงทะเบียน]  เข้าสู่ระบบ
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
 หัวข้อกระทู้ :types de chaussures de sport.. 03-02-2018 13:52:23 
Pvdjvfh
ลงทะเบียนเมื่อ: 03-02-2018 13:35:13
ตอบ: 1
ที่อยู่
กลุ่มการสนทนา : ปัญหาด้านจดทะเบียนธุรกิจ
กระทู้ : types de chaussures de sport

Une bonne paire de chaussures de basket protégera vos pieds et vos chevilles contre les blessures causées par les sauts et les chocs. Les chaussures de football sont de deux types: avec lame et sans lame. Les chaussures de football avec des lames sont meilleures pour l'activité, la vitesse et les changements de direction rapides. Fila offre une [url=http://www.spoortworld.fr/]chaussures de sport adidas[/url] excellente variété de chaussures et de chaussures de football. Les chaussures de sport Fila ont également un design élégant et sont super rayonnantes. Ensuite, il y a des chaussures destinées à la randonnée et au trekking. Les chaussures de randonnée Woodland sont en effet les meilleures. Comme la course est l'activité la plus courante ces jours-ci, vous devriez vous permettre d'acheter la bonne paire. En choisissant une bonne paire de chaussures de course, gardez à l'esprit le mot «pronation». Il se réfère à la mesure dans laquelle le pied tourne vers l'intérieur pendant la course. Il y en a dont les pieds tournent trop pendant qu'ils courent, et il y en a d'autres dont les pieds ne tournent pas à l'intérieur pendant qu'ils courent. Alors, gardez [url=http://www.spoortworld.fr/]chaussures de sport puma[/url] à l'esprit ces deux aspects et prenez un appel. N'ignorez pas l'ajustement aussi. Il devrait être confortable mais en même temps devrait permettre à vos pieds de se sentir libres. Puma chaussures de sport ont de bonnes critiques quand il s'agit de chaussures de course.
IP Logged
แก้ไขล่าสุดเมื่อ: 03-02-2018 13:57:23 โดย Pvdjvfh ด้วยเหตุผล
 หัวข้อกระทู้ :ภาษีหัก ณ ที่จ่ายสาหรับการให้เช่าทรัพย์สินแบบลีสซิ่ง.. 25-10-2016 10:48:54 
Sermsak
ลงทะเบียนเมื่อ: 27-10-2010 06:54:15
ตอบ: 8
ที่อยู่
กลุ่มการสนทนา : ปัญหาทั่วไป
กระทู้ : ภาษีหัก ณ ที่จ่ายสาหรับการให้เช่าทรัพย์สินแบบลีสซิ่ง

ตามที่ได้มีคาสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528 กาหนดให้หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตรา 5% สาหรับการให้เช่าทรัพย์สิน เว้นแต่กรณีการให้เช่าทรัพย์สินแบบลีสซิ่ง ไม่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย นั้น กรมสรรพากรได้ออกคาสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 259/2559 ยกเลิกการยกเว้นดังกล่าว จึงมีผลให้การจ่ายค่าเช่าทรัพย์สินสาหรับการให้เช่าทรัพย์สินแบบลีสซิ่งต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตรา 5% ทั้งนี้สาหรับการจ่ายเงินได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป
IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ให้หักค่าจ่ายซื้อทรัพย์สินได้สองเท่า.. 25-10-2016 10:48:09 
Sermsak
ลงทะเบียนเมื่อ: 27-10-2010 06:54:15
ตอบ: 8
ที่อยู่
กลุ่มการสนทนา : ปัญหาทั่วไป
กระทู้ : ให้หักค่าจ่ายซื้อทรัพย์สินได้สองเท่า

พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 604 ได้ออกมาเพื่อให้หักรายจ่ายค่าซื้อทรัพย์สินได้สองเท่าสาหรับการคานวณกาไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามหลักเกณฑ์สรุปได้ดังนี้ - เป็นรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุน ต่อเติม เปลี่ยนแปลง ทาให้ดีขึ้นสาหรับทรัพย์สินประเภท เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องตกแต่ง เฟอร์นิเจอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ยานพาหนะซึ่งไม่ใช่รถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ซึ่งมิได้นาออกให้เช่า และอาคารถาวร - ต้องจ่ายเงินค่าซื้อทรัพย์สินตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 - ทรัพย์สินอยู่ในสภาพร้อมใช้งานได้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 - ไม่เป็นทรัพย์สินที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเกี่ยวกับทรัพย์สินนั้นตามพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับอื่น - ไม่เป็นทรัพย์สินที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน เว้นแต่เลือกไม่ใช้สิทธิ ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 266 ได้กาหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังนี้ - ทรัพย์สินประเภทอาคารต้องมีการขออนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างหรือดัดแปลงแล้ว - การหักค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเท่าให้หักเฉลี่ยเท่ากันเป็นเวลา 5 รอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกัน เว้นแต่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้หักเฉลี่ยเท่ากันเป็นเวลา 3 รอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกันและอาคารให้หักเฉลี่ยเท่ากันเป็นเวลา 20 รอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกัน - บริษัทที่ใช้สิทธิต้องจัดทารายงานแสดงรายละเอียดของทรัพย์สินที่ใช้สิทธิ ตามแบบท้ายประกาศ และทรัพย์สินต้องมีอยู่ในทะเบียนทรัพย์สินของบริษัท หมายเหตุ: มติ ครม. วันที่ 31 พค 2559 ได้แก้ไขหลักเกณฑ์ตาม พรฏ 604 จากที่กาหนดให้บริษัทต้องได้เครื่องจักรหรืออาคารถาวรนั้นมาและอยู่ในสภาพร้อมใช้การได้ตามประสงค์ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็น โดยไม่จาเป็นต้องได้เครื่องจักรหรืออาคารถาวรนั้นมาและอยู่ในสภาพพร้อมใช้การได้ตามประสงค์ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ทั้งนี้เนื่องจากเครื่องจักรขนาดใหญ่อาจติดตั้งไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ พรฏฯ 604 กาหนด และการลงทุนในทรัพย์สินประเภทอาคารถาวรจาเป็นต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควรและหากเป็นอาคารถาวรขนาดใหญ่อาจก่อสร้างไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ พรฏฯ 604 กาหนดเช่นกัน
IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ลดอัตราภาษีเงินได้สาหรับธุรกิจ SME.. 25-10-2016 10:47:12 
Sermsak
ลงทะเบียนเมื่อ: 27-10-2010 06:54:15
ตอบ: 8
ที่อยู่
กลุ่มการสนทนา : ปัญหาทั่วไป
กระทู้ : ลดอัตราภาษีเงินได้สาหรับธุรกิจ SME

พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 603 ได้ออกมาเพื่อลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่ธุรกิจ SME ซึ่งมีทุนชาระแล้วไม่เกิน 5 ล้านบาทและรายได้ในรอบบัญชีไม่เกิน 30 ล้านบาทดังนี้ กาไรสุทธิ รอบบัญชี 2558 – 2559 รอบบัญชี 2560 เป็นต้นไป เกิน 300,000 บาท แต่ไม่เกิน 3ล้านบาท 10% 15% เกิน 3 ล้านบาท 20%
IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ยกเว้นภาษีสาหรับสาหรับธุรกิจ Start – up.. 25-10-2016 10:46:29 
Sermsak
ลงทะเบียนเมื่อ: 27-10-2010 06:54:15
ตอบ: 8
ที่อยู่
กลุ่มการสนทนา : ปัญหาทั่วไป
กระทู้ : ยกเว้นภาษีสาหรับสาหรับธุรกิจ Start – up

พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 602 ได้ออกมาเพื่อยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่ธุรกิจ Start up เป็นเวลา 5 รอบระยะเวลาบัญชี สาหรับบริษัทที่มีเข้าหลักเกณฑ์ดังนี้ - จดทะเบียนเป็นบริษัทตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2559 - ทุนชาระแล้วไม่เกิน 5 ล้านบาท และรายได้ในรอบบัญชีไม่เกิน 30 ล้านบาท - มีรายได้จากอุตสาหกรรมเป้าหมายไม่น้อยกว่า 80% ของรายได้ทั้งหมด บริษัทที่จะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีต้องจดทะเบียนต่อกรมสรรพากร และได้รับการรับรองจากสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ยกเว้นภาษีสาหรับการโอนอสังหาริมทรัพย์ให้บุตร.. 25-10-2016 10:45:38 
Sermsak
ลงทะเบียนเมื่อ: 27-10-2010 06:54:15
ตอบ: 8
ที่อยู่
กลุ่มการสนทนา : ปัญหาทั่วไป
กระทู้ : ยกเว้นภาษีสาหรับการโอนอสังหาริมทรัพย์ให้บุตร

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงการยกเว้นภาษีเงินได้จากการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีค่าตอบแทนให้แก่บุตรชอบด้วยกฎหมายซึ่งไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมในส่วนที่ไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อบุตรหนึ่งคนตลอดปีภาษี โดยให้คิดเฉพาะเงินได้ที่ได้รับมาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป การปรับปรุงกฎหมายนี้เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายภาษีจากการรับมรดก
IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ให้ยึดทรัพย์กรณีหลีกเลี่ยงภาษีอากร.. 25-10-2016 10:44:44 
Sermsak
ลงทะเบียนเมื่อ: 27-10-2010 06:54:15
ตอบ: 8
ที่อยู่
กลุ่มการสนทนา : ปัญหาทั่วไป
กระทู้ : ให้ยึดทรัพย์กรณีหลีกเลี่ยงภาษีอากร

คณะรัฐมนตรีอนุมัติร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร กรณีการหลีกเลี่ยงการเสียภาษีและฉ้อโกงภาษีตามข้อเสนอ Financial Action Task Force (FATF) เสนอโดยมีสาระสาคัญดังนี้ - ให้อธิบดีกรมสรรพากรมีอานาจออกคาสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินไว้เป็นการชั่วคราว เมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อว่าบุคคลใดกระทาความผิดฐานหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงภาษี ภาษีมูลค่าเพิ่ม ขอคืนภาษีอากรอันเป็นเท็จ - ห้ามผู้ใดทาลาย ย้าย ซ่อนเร้น หรือโอนไปให้แก่บุคคลอื่นซึ่งทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด - ให้เจ้าพนักงานประเมินมีอานาจเรียกให้ส่งคืนภาษีอากรที่ได้รับคืนไป เมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อว่าผู้ใดขอคืนภาษีอากรอันเป็นเท็จ มีหน้าที่รวบรวมและจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปยังสานักงาน ปปง. - กาหนดให้สานักงาน ปปง. จัดส่งบรรดาข้อมูลซึ่งได้มาตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้แก่กรมสรรพากร - กาหนดให้ความผิดเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากรหรือฉ้อโกงภาษีอากร ให้เป็นมูลฐานความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:ภาษี หัก ณ ที่จ่าย.. 29-09-2016 21:48:34 
บุคคลทั่วไป

บุคคลทั่วไป
กลุ่มการสนทนา : ปัญหาการบริการด้านภาษี
กระทู้ : ภาษี หัก ณ ที่จ่าย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามารถ หักภาษี ณ ที่จ่ายได้ใช่มั้ยคะ แล้ววิธีการคิดคิดแบบไหนคะ มีค่าขนส่งสินค้า ค่าอุปกรณ์สำนักงาน ค่าน้ำมัน ช่วยตอบด้วยนะคะ
IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :สอบถามด่วนค่ะ.. 26-09-2016 08:53:58 
แอนค่ะ

บุคคลทั่วไป
กลุ่มการสนทนา : ปัญหาการบริการด้านภาษี
กระทู้ : สอบถามด่วนค่ะ

สอบถามค่ะ จ่าย ภ.พ.30 เดือน ก.พ. 59 ไปเรียบร้อยแล้ว เพิ่งมาเช็คย้อนหลังว่ารายงานภาษีขายเดือนกุมภาพันธ์มีใบเสร็จอยู่ 1 ใบ ที่ลงจำนวนเงินในรายงานภาษีขายผิด เช่น 25000 ลงผิดเป็น 10000 บาท ทำให้ ภ.พ.30 ที่ส่งไปไม่ตรงกับความจริง ต้องทำยังไงคะ ต้องส่งภาษีเพิ่มเติมยังไงคะ นำ 25000 มาหัก 10000 เหลือ 15000  เราต้องส่งเพิ่มเติมยอดขายขาด 15000 หรือต้องส่งใหม่ 25000 เลย และใบเก่าที่ส่งไปแล้วต้องทำยังไงคะ รบกวนด้วยนะคะ กลุ้มใจมากเลย(ขอบคุณค่ะ)
IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:ตอบ:ภาษี หัก ณ ที่จ่าย.. 01-09-2016 10:40:07 
บุคคลทั่วไป

บุคคลทั่วไป
กลุ่มการสนทนา : ปัญหาการบริการด้านภาษี
กระทู้ : ภาษี หัก ณ ที่จ่าย

บริษัทได้จ้างนายหน้าคนอินโดนีเซียขายเครื่องจักรของบริษัทในไทย ขายให้บริษัทในอินโดนีเซีย ซึ่งนายหน้าไม่ได้มีฐิ่นที่อยู่ในไทยเกิน 180 วัน ในกรณีนี้ เราไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% ใช่หรือไม่ เนื่องจากไทยกับอินโดมีสนธิสัญญาภาษีซ้อนกันอยู่
IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:ภาษี หัก ณ ที่จ่าย.. 28-08-2016 17:33:02 
บุคคลทั่วไป

บุคคลทั่วไป
กลุ่มการสนทนา : ปัญหาการบริการด้านภาษี
กระทู้ : ภาษี หัก ณ ที่จ่าย

การหัก ณ ที่จ่าย ค่าขนส่ง เป็นบริษัทขนส่งลูกค้าทางเรือ ค่ะ 1. การขนส่งสินค้าโดยทั่วๆไปก็ทราบกันอยู่ว่า หัก ณ ที่จ่าย 1 % (แต่กรณี คน ต้อง หัก ณ ที่จ่าย ) กี่% ค่ะ
IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:ภาษี หัก ณ ที่จ่าย.. 28-08-2016 17:31:37 
บุคคลทั่วไป

บุคคลทั่วไป
กลุ่มการสนทนา : ปัญหาการบริการด้านภาษี
กระทู้ : ภาษี หัก ณ ที่จ่าย

การหัก ณ ที่จ่าย ค่าขนส่ง เป็นบริษัทขนส่งลูกค้าทางเรือ ค่ะ 1. การขนส่งสินค้าโดยทั่วๆไปก็ทราบกันอยู่ว่า หัก ณ ที่จ่าย 1 % (แต่กรณี คน ต้อง หัก ณ ที่จ่าย ) กี่% ค่ะ
IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีหัก ณ ที่จ่าย.. 24-08-2016 15:26:11 
บุคคลทั่วไป

บุคคลทั่วไป
กลุ่มการสนทนา : ปัญหาการบริการด้านภาษี
กระทู้ : ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ขอบคุณมากๆนะคะ
IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:ตอบ:ภาษี หัก ณ ที่จ่าย.. 21-06-2016 10:01:44 
บุคคลทั่วไป

บุคคลทั่วไป
กลุ่มการสนทนา : ปัญหาการบริการด้านภาษี
กระทู้ : ภาษี หัก ณ ที่จ่าย

สอบถามหน่อยคะ คือเราออกใบหัก ณที่จ่าย ชื่อและ เลข 13 หลัก ผิด แต่ยอดนำส่งถูก อย่างนี้เราต้องแกไขอย่างไรบ้างคะ ต้องยื่นใหม่ไหมคะ และจะต้องทำเรื่องขอคืนภาษีรึป่าว
IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:ตอบ:ภาษี หัก ณ ที่จ่าย.. 26-05-2016 16:35:08 
บุคคลทั่วไป

บุคคลทั่วไป
กลุ่มการสนทนา : ปัญหาการบริการด้านภาษี
กระทู้ : ภาษี หัก ณ ที่จ่าย

ถ้าทางบริษัทมีการจ้างวิทยากรที่เป็นข้าราชการมาแล้วเราต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายมั๊ยคะ ถ้าหักต้องหักกี่เปอร์เซ็นต์
IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:ตอบ:ภาษี หัก ณ ที่จ่าย.. 17-05-2016 08:21:36 
บุคคลทั่วไป

บุคคลทั่วไป
กลุ่มการสนทนา : ปัญหาการบริการด้านภาษี
กระทู้ : ภาษี หัก ณ ที่จ่าย

กรณียื่นแบบ ภงด.3 ผิด ยื่นเกินไป แล้วจ่ายเงินไปแล้ว มีวิธีแก้ยังไง คือจะยื่นแบบให้ถูกต้องแต่ไม่ต้องการขอเงินคืน
IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :สำนักงานบัญชีใช้โปรแกรมบัญชีชื่อว่า.. 21-04-2016 13:45:46 
บุคคลทั่วไป

บุคคลทั่วไป
กลุ่มการสนทนา : ปัญหาการบริการตรวจสอบบัญชี
กระทู้ : สำนักงานบัญชีใช้โปรแกรมบัญชีชื่อว่า

สอบถามว่าทางสำนักงานบัญชีใช้โปรแกรมบัญชีชื่อว่าอะไรในการรับทำบัญชีและปิดงบค่ะ.
IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:ภาษี หัก ณ ที่จ่าย.. 14-04-2016 14:00:32 
บุคคลทั่วไป

บุคคลทั่วไป
กลุ่มการสนทนา : ปัญหาการบริการด้านภาษี
กระทู้ : ภาษี หัก ณ ที่จ่าย

สอบถามค่ะ ถ้ามีภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่ายทั้งปี และไม่ได้ยื่นจ่าย ในทางบัญชีสามารถบวกกลับเข้ามาเป็นรายได้อืนๆ ของบริษัทได้หรือไม่คะ
IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:ภาษี หัก ณ ที่จ่าย.. 07-04-2016 11:48:05 
บุคคลทั่วไป

บุคคลทั่วไป
กลุ่มการสนทนา : ปัญหาการบริการด้านภาษี
กระทู้ : ภาษี หัก ณ ที่จ่าย

หน่วยงานภาครัฐทำการค้ากับร้านที่ ไม่มี vat 7% ได้หรือเปล่าครับ
IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:ภาษี หัก ณ ที่จ่าย.. 09-03-2016 09:11:49 
บุคคลทั่วไป

บุคคลทั่วไป
กลุ่มการสนทนา : ปัญหาการบริการด้านภาษี
กระทู้ : ภาษี หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลธรรมดา รับจ้างทำ อาหาร อาหารว่างและเครื่อง ของโครงการต่างๆ ตามมหาวิทยาลัย หรือ ส่วนงานราชการ เราต้อง หักภาษี ณ ที่จ่าย 1 % หรือไม่ (ครั้งคราว) เช่น นาย กอ นามสกุล รับทำอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม โครงการอบรมพนักงาน จำนวน 200 คน รวมค่าใช้จ่าย 86,360.-บาท เมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้ว ได้จ่ายเงินให้ นาย กอ เป็นเงิน 86,360.-บาท ดังนั้น เมื่อเสร็จสิ้นโครงการเดือนนี้ เราต้องนำส่ง ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย 1% หรือไม่
IP Logged
หน้า #  << เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>


Powered by ccBoard


Joomla SEO powered by JoomSEF