รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี ปิดงบการเงิน ปิดงบย้อนหลัง ปิดงบด่วน ยินดีให้คำปรึกษาฟรี ประสบการณ์กว่า 20 ปี
Home สรุปหลักเกณฑ์เกี่ยวกับความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
รับทำบัญชี สำนักงานบัญชี บัญชี จดทะเบียนบริษัท ตรวจสอบบัญชี ปทุมธานี ยื่นภาษี ทำประกันสังคม วีซ่า
สรุปหลักเกณฑ์เกี่ยวกับความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม PDF พิมพ์ อีเมล

รายการกิจกรรมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หลักการเกี่ยวกับความรับผิด (Tax Point)

การขายสินค้า

- ขายเสร็จเด็ดขาด สัญญาจะขาย

- เมื่อมีการส่งมอบสินค้า เว้นแต่มีการโอนกรรมสิทธิ์ / รับชำระราคา / ออกใบกำกับภาษี

- เช่าซื้อ/ ขายผ่อนชำระ ที่กรรมสิทธิ์ยังไม่โอนไปยังผู้ซื้อ

- ตามงวดที่ถึงกำหนดชำระ เว้นแต่มีการรับชำระราคา / ออกใบกำกับภาษีก่อนถึงกำหนดชำระราคาแต่ละงวด

- การฝากขายที่เป็นไปตามเงื่อนแห่งประกาศอธิบดีฯ (ฉบับที่ 8)

- เมื่อตัวแทนส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้า เว้นแต่ตัวแทนได้โอนกรรมสิทธิ์/รับชำระราคา/ออกใบกำกับภาษี/ตัวแทนนำสินค้าไปใช้ก่อนส่งมอบให้แก่ลูกค้า

- การส่งออก

- เมื่อมีการผ่านพิธีการทางศุลกากร

- การขายกระแสไฟฟ้า น้ำประปา หรือสินค้าที่ไม่มีรูปร่าง

- เมื่อรับชำระราคา เว้นแต่มีการออกใบกำกับภาษีก่อนรับชำระราคา

- การขายสินค้าด้วยเครื่องอัตโนมัติ

- เมื่อนำเงินออกจากเครื่องอัตโนมัติ

- กรณีจำหน่าย จ่าย โอนสินค้าโดยไม่มีค่าตอบแทน

- เมื่อส่งมอบสินค้า เว้นแต่มีการโอนกรรมสิทธิ์ก่อนส่งมอบสินค้า

- กรณีนำสินค้าไปใช้ในกิจการอื่น

- เมื่อนำไปใช้

- กรณีสินค้าขาดจากรายงานสินค้าและวัตถุดิบ

- เมื่อตรวจพบ

- กรณีมีสินค้าหรือทรัพย์ในวันเลิกกิจการ

- เมื่อเลิกกิจการ

- กรณีรับโอนกรรมสิทธิ์สินค้าที่เคยเสีย VAT อัตรา 0%

- เมื่อโอนกรรมสิทธิ์ในสินค้า

การให้บริการ

- การให้บริการโดยมีค่าตอบแทน

- เมื่อมีการรับชำระราคา เว้นแต่มีการออกใบกำกับภาษีก่อนรับชำระราคา

- ให้บริการโดยไม่มีสิ่งตอบแทน

- เมื่อมีการใช้บริการ ไม่ว่าโดยตนเองหรือบุคคลอื่น

- การให้บริการที่กระทำในต่างประเทศและใช้บริการนั้นในไทย

-เมื่อชำระราคาค่าบริการ (นำส่ง VAT อัตรา 7% โดยยื่น แบบ ภ.พ.36 )

- การให้บริการด้วยเครื่องอัตโนมัติ

- เมื่อนำเงินออกจากเครื่อง (กรณีการ์ดโฟน ถือว่าชำระราคาก่อนให้บริการ)

- การรับชำระราคาค่าบริการด้วยบัตรเครดิต

- เมื่อมีการออกหลักฐานการใช้บัตรเครดิต

- กรณีรับโอนกรรมสิทธิ์ ในบริการที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มอัตรา 0%

- เมื่อชำระราคาค่าบริการ

การนำเข้า

- การนำเข้าสินค้าทุกกรณี

- เมื่อผ่านพิธีการทางศุลกากร

- การขายของตกค้าง (โดยกรมศุลกากร)

- เมื่อได้ขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีการอื่น

- กรณีผิดเงื่อนไขเกี่ยวกับสินค้านำเข้าที่จำแนกผระเภทไว้ในภาคว่าด้วยของที่ได้รับยกเว้นอากรขาเข้า

- เกิดขึ้นพร้อมกับความรับผิดตามกฏหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร

 

บทความน่ารู้อื่นๆ

 
Joomla SEO powered by JoomSEF