รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี ปิดงบการเงิน ปิดงบย้อนหลัง ปิดงบด่วน ยินดีให้คำปรึกษาฟรี ประสบการณ์กว่า 20 ปี
Home
ข้อมูลในการจดทะเบียน บริษัทจำกัด/ห้างหุ้นส่วนจำกัด
1. ชื่อบริษัท 3 ชื่อ
ภาษาไทย 1 (*)
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ (*)
ภาษาอังกฤษ 1 (*)
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ (*)
ภาษาไทย 2 (*)
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ (*)
ภาษาอังกฤษ 2 (*)
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ (*)
ภาษาไทย 3 (*)
Invalid Input
ภาษาอังกฤษ 3 (*)
Invalid Input
2. ชื่อผู้ใช้จองชื่อ ที่อยู่ตามบัตรประชาชน (ระบุถนน, รหัสไปรษณีย์ด้วย)
คำนำหน้าชื่อ (*)
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ (*)
ชื่อ (*)
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ (*)
ที่อยู่ตามบัตรประชาชน (*)
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ (*)
เลขที่บัตรประชาชน (*)
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ (*)
วันออกบัตร (*)
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ (*)
สถานที่ออกบัตร (*)
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ (*)
วันที่บัตรหมดอายุ (*)
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ (*)
3. สถานประกอบการตั้งอยู่เลขที่ / รหัสประจำบ้านที่ใช้เป็นสำนักงาน
สถานประกอบการตั้งอยู่เลขที่ (*)
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ (*)
รหัสประจำบ้านที่ใช้เป็นสำนักงาน (*)
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ (*)
ชื่อเจ้าบ้าน (*)
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ (*)
ที่อยู่ตามบัตรประชาชนเจ้าบ้าน (*)
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ (*)
เบอร์โทร/ แฟกซ์ (ทั้งสอง) (*)
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ (*)
4. วัตถุประสงค์ของบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด (ระบุได้มากกว่าหรือน้อยกว่า 3 ข้อก็ได้)
1. (*)
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ (*)
2.
Invalid Input
3.
Invalid Input
4.
Invalid Input
5.
Invalid Input
5. ชื่อกรรมการของบริษัท/ห้างหุ้นส่วน โปรดระบุ
1. คำนำหน้าชื่อ (*)
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ (*)
ชื่อ (*)
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ (*)
เบอร์โทร (*)
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ (*)
เลขที่บัตรประชาชน (*)
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ (*)
2. คำนำหน้าชื่อ (*)
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ (*)
ชื่อ (*)
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ (*)
เบอร์โทร (*)
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ (*)
เลขที่บัตรประชาชน (*)
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ (*)
3. คำนำหน้าชื่อ (*)
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ (*)
ชื่อ (*)
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ (*)
เบอร์โทร (*)
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ (*)
เลขที่บัตรประชาชน (*)
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ (*)
โปรดระบุว่าใครมีอำนาจในการเซ็นเอกสารและประทับตราสำคัญ:(สองคนเซ็นร่วมกันหรือ กรรมการท่านใดท่านหนึ่งเซ็นต์)
1. คำนำหน้าชื่อ (*)
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ (*)
ชื่อ (*)
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ (*)
เลขที่บัตรประชาชน (*)
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ (*)
2. คำนำหน้าชื่อ (*)
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ (*)
ชื่อ (*)
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ (*)
เลขที่บัตรประชาชน (*)
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ (*)
6. รายชื่อหุ้นส่วนจำนวน (ถ้าจดบริษัทต้องมีหุ้นส่วนตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป แต่ถ้า หจก. แค่ 2 คน)
1. คำนำหน้าชื่อ (*)
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ (*)
ชื่อ (*)
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ (*)
ที่อยู่ (*)
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ (*)
เลขที่บัตรประชาชน (*)
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ (*)
เบอร์โทร (*)
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ (*)
อาชีพ (*)
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ (*)
อายุ (ปี)
Invalid Input
สัดส่วนหุ้น (%) (*)
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ (*)
2. คำนำหน้าที่ (*)
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ (*)
ชื่อ (*)
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ (*)
ที่อยู่
Invalid Input
เลขที่บัตรประชาชน (*)
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ (*)
เบอร์โทร (*)
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ (*)
อาชีพ (*)
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ (*)
อายุ (ปี) (*)
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ (*)
สัดส่วนหุ้น (%) (*)
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ (*)
3. คำนำหน้าชื่อ
Invalid Input
ชื่อ
Invalid Input
ที่อยู่
Invalid Input
เลขที่บัตรประชาชน
Invalid Input
เบอร์โทร
Invalid Input
อาชีพ
Invalid Input
อายุ (ปี)
Invalid Input
สัดส่วนหุ้น (%)
Invalid Input
4. คำนำหน้าชื่อ
Invalid Input
ชื่อ
Invalid Input
เลขที่บัตรประชาชน
Invalid Input
ที่อยู่
Invalid Input
เบอร์โทร
Invalid Input
อาชีพ
Invalid Input
อายุ (ปี)
Invalid Input
สัดส่วนหุ้น (%)
Invalid Input
7. ทุนจดทะเบียน
มูลค่าทุนจดทะเบียน (บาท) (*)
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ (*)
8. รูปแบบตรายาง (โปรดดีไซน์)
ใส่ไฟล์รูปภาพขนาดไม่เกิน 2 MB หรือ pdf. ไฟล์ (*)
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ (*)
9.แผนที่ตั้งของบริษัทฯ
ใส่ไฟล์รูปภาพขนาดไม่เกิน 2 MB หรือ pdf. ไฟล์ (*)
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ (*)
10. เอกสารที่ต้องเตรียม
1. รูปแบบตรายาง
2. สำเนาบัตรประชาชนของหุ้นส่วนทุกคน
3. สำเนาทะเบียน ของบ้านที่ใช้เป็นบริษัทฯ โดยให้เจ้าบ้านเซ็นรับรองสำเนา กรณีเป็นทะเบียนบ้านเปล่าต้องมีหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์เช่น สัญญาซื้อขาย , ใบคำขอเลขที่บ้าน,โฉนดที่ดิน , ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (แนบอย่างใดอย่างหนึ่ง)
4. หนังสือยินยอมให้ใช้สถานประกอบการหรือสัญญาเช่า(ติดอากรแสตมป์ด้วย)
5. สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าบ้าน(ของบ้านที่ใช้เป็นบริษัท) เซ็นรับรองสำเนา
  
Joomla SEO powered by JoomSEF