รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี ปิดงบการเงิน ปิดงบย้อนหลัง ปิดงบด่วน ยินดีให้คำปรึกษาฟรี ประสบการณ์กว่า 20 ปี
Home ศูนย์บริการให้คำปรึกษาภาษีธุรกิจ SMEs
รับทำบัญชี สำนักงานบัญชี บัญชี จดทะเบียนบริษัท ตรวจสอบบัญชี ปทุมธานี ยื่นภาษี ทำประกันสังคม วีซ่า
ศูนย์บริการให้คำปรึกษาภาษีธุรกิจ SMEs PDF พิมพ์ อีเมล

  

รายชื่อเจ้าหน้าที่และเบอร์โทรศัพท์ประจำศูนย์บริการให้คำปรึกษาภาษีธุรกิจ SMEs  ทั่วประเทศ

 

สำนักวิชาการแผนภาษี กลุ่มบริหารภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก 

เลขที่  90  อาคารกรมสรรพากร  ชั้น 24  พหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน 

เขตพญาไท  กรุงเทพฯ  10400  โทร. 0-2272-8111 

(เลขหมายอัตโนมัติ 4 เลขหมาย)

 

             สำนักงานสรรพากรภาค 1 และสำนักงานสรรพากรพื้นที่ในสังกัด

หน่วยงาน

ชื่อ-นามสกุล

เบอร์โทรศัพท์

สำนักงานสรรพากรภาค 1

นางสาวกิตติพร       เสวกวรรณกร

0-2272-9310

นางสาวบุญทิรา       ธรรมธีโรวัฒน์

0-2272-9082

สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1

นางสาวฐิติรัชต์   ฮวบเอี่ยม

0-2223-3940-1#231

นายสุรศักดิ์             ทรวงแก้ว

0-2223-3940-1#252

สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2

นางสาววิไลภรณ์  ชัยศรีเจริญพงศ์ 

0-2221-0348,0-2221-0332

นายนรินทร์ศักดิ์  ขัดธะสีมา

สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3

นางสาวศิริเพ็ญ      อึ้งภากรณ์

0-2214-0079 #301

นางสาวเพ็ญศรี     ตรีฤทธิ์ทวีสิน

0-2214-0079#116, 415

สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4

นางวิลาภรณ์           วีระกุล

0-2619-8282#1242

นางสาวสุขฤดี         แสงดวงดี

0-2619-8282#1208

สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5

นายอรรณพ            พูลพาณิชย์

0-2216-5360

นายพชร  ไชยวงศ์

สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 6

นางสาววรรณา        ธนบัตรชัย

0-2911-3510

นางสาวจุฬาลักษณ์ บุญศรี

0-2911-3505

สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7

นายวัชรินทร์           ดิฐกมล

02-1580-022-27#1041

นายอภิรักษ์             ศิริทรัพยากร

02-1580-022-27#1111

สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 8

นางจันทร์พร          เลาหรัตนาหิรัญ

0-2973-3970-89#1005

นางกุลชญา             จิรธนิกกุล

สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 9

นางสาววิภาพร        วงษ์อุดม

0-2973-3970-89#1005

นางชฎารัตน์            มีมงคล

 

        

                 สำนักงานสรรพากรภาค 2 และสำนักงานสรรพากรพื้นที่ในสังกัด 

หน่วยงาน

ชื่อ-นามสกุล

เบอร์โทรศัพท์

สำนักงานสรรพากรภาค 2

นางสาวมณฑาทิพย์  ช่วยรอด

02-319-4776

นางสาวปริศนา     ทองงาม

สำนักงานสรรพากร

พื้นที่กรุงเทพมหานคร 10

นางรัตนาภรณ์        รุ่งทิวาสุวรรณ

02-2760263-93 ต่อ 2613

นายฐานภูมิ             รัตนจันทร์

02-2760263-93 ต่อ 2311

สำนักงานสรรพากร

พื้นที่กรุงเทพมหานคร 11

นางพิมพ์ประไพ เศวตศิลา

02-2760263-93 ต่อ 2407

นายปริพล               แผนทัด

 

สำนักงานสรรพากร

พื้นที่กรุงเทพมหานคร 12

นางธนพร           กลิ่นศรีสุข

02-7173686

นายศิริพงษ์             ตันติตรีญาณ

สำนักงานสรรพากร

พื้นที่กรุงเทพมหานคร 13

นายสุกฤษฎิ์            เป้าพงศ์งาม

02-2546003-4 # 2101

นายจักรพันธ์          ศุภกร

02-2546003-4 # 1608

สำนักงานสรรพากร

พื้นที่กรุงเทพมหานคร 14

นางนิยม                 อุปถัมภ์

02-2546003-4 # 1505

นางสุชาดา               รุ่งมณีพันธ์

02-2546003-4 # 1502

สำนักงานสรรพากร

พื้นที่กรุงเทพมหานคร 15

นางแสงนวล           อยู่อำไพ

0-2361-3807

นางสาวเสาวลักษณ์   ตั้งขบวนบุตร

0-2744-0963

สำนักงานสรรพากร

พื้นที่กรุงเทพมหานคร 16

นางสาวจินดา          ขุนหลำ

0-2744-0963

นายสนชัย               แขชัยพร

0-2361-3814

สำนักงานสรรพากร

พื้นที่กรุงเทพมหานคร 17

นางสาวจาตุรี           ปุณโณทก

0-2744-0957

นางสาวธิดารัตน์     ซื่อสัตย์

0-2361-3809

สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 18

นางสาวธนิษฐ์นันท์  วังอรรครัชต์

0-2377-8357

นางสาวรัชนี            กรบุญรักษา

0-2377-2424

สำนักงานสรรพากร

พื้นที่กรุงเทพมหานคร 19

นางสาวรุ่งทิพย์       ธัญวงษ์

0-2377-2375

นางสาวทวีวัฒนา  มณีโชติ

0-2377-4773

สำนักงานสรรพากร

พื้นที่กรุงเทพมหานคร 20

นางพิศมร               สิงขรอาจ

0-2539-5353

นางภาวินี                พงศ์พันธุ์

0-2539-5335

สำนักงานสรรพากร

พื้นที่กรุงเทพมหานคร 21

นายศุภรพิทย์          ปิ่นแก้ว

0-2978-6866 , 081-4887189

นายสุริยันต์          อรัญตุก

0-2917-5393 ,089-0114297

 

           

            สำนักงานสรรพากรภาค 3 และสำนักงานสรรพากรพื้นที่ในสังกัด

หน่วยงาน

ชื่อ-นามสกุล

เบอร์โทรศัพท์

สำนักงานสรรพากรภาค 3

นางสาวสุภาวรรณ  คุ้มโภคา

0-2281-5777

 นางสาวศิรินทิพย์  จินตมากุล

0-2281-6721#307,308

สำนักงานสรรพากรพื้นที่

กรุงเทพมหานคร 22

นางสาววิภา         ภูริวรานนท์

02-6330105

นายเรืองเดช           ศิริวานนท์

02-6330105

สำนักงานสรรพากรพื้นที่

กรุงเทพมหานคร 23

นางจุฑาทิพย์          อยู่เกษ

02-210-0418

นางสาววิชญา          เจตชวลิต

02-210-0468

สำนักงานสรรพากรพื้นที่

กรุงเทพมหานคร 24

นางสาวชลลดา        ชื่นใจเรือง

02-210-0451

นายธนวัช               อัครเดชาวิวัฒท์

02-210-0453

สำนักงานสรรพากรพื้นที่

กรุงเทพมหานคร 25

นางสาวยุภาพรรณ  ทองฉาย

02-8876241-8 # 131

นางสาวเสาวนีย์      วิชิตบุญลือ

02-8876241-8 # 308

สำนักงานสรรพากรพื้นที่

กรุงเทพมหานคร 26

นางสุวรรณี             แสงสุวรรณโต

02-8876241-8 # 315

นางสาวอุไรวัลก์      สกุลวานิชธนา

02-8876241-8 # 303

สำนักงานสรรพากรพื้นที่

กรุงเทพมหานคร 27

นายสุทธิชัย             เซี่ยงเห็น

0-2416-5410 # 430, 431

น.ส.สุหญิง             พันธุ์พิพัฒน์

0-2416-5410 # 460, 461

สำนักงานสรรพากรพื้นที่

กรุงเทพมหานคร 28

นายภานุทัต         รัตโนดม

0-2417-0840

นางสาวภาสรวี        ลิ้มอำไพ

0-2417-0846#205 ,206

สำนักงานสรรพากรพื้นที่

กรุงเทพมหานคร 29

นางรัตนา                เลิศภิรมย์ลักษณ์

2-884-9200 ต่อ 151

นางศุลีมาศ              รณฤทธิวิชัย

02-884-9200 ต่อ 158

สำนักงานสรรพากร

พื้นที่กรุงเทพมหานคร 30

นางปรียทัศน์          กาญจนกนก

02-884-9200 ต่อ 153

นางจิราพร              จักษุวัชร

02-884-9200 ต่อ 176

            

           สำนักงานสรรพากรภาค 4 และสำนักงานสรรพากรพื้นที่ในสังกัด

หน่วยงาน

ชื่อ-นามสกุล

เบอร์โทรศัพท์

สำนักงานสรรพากรภาค 4

น.ส.อรษา                จำแนกรส

0-2525-4830-7 ต่อ 433

ว่าที่ ร.ต.รามฤทธิ์     สมงาม

0-2525-4830-7 ต่อ 531

สำนักงานสรรพากรพื้นที่

พระนครศรีอยุธยา 1

นางศรีวรรณ            บุณยรังษี

0-3533-6568-9 ต่อ 111

นางรุ่งทิพย์             อภิรัตนพันธุ์

0-3533-6568-9 ต่อ 111

สำนักงานสรรพากรพื้นที่

พระนครศรีอยุธยา 2

นางกนกภัช             ฟอสเตอร์

0-3533-6568-9 ต่อ 121

น.ส.ณัชชา               เจริญสูงเนิน

0-3533-6568-9 ต่อ 121

สำนักงานสรรพากรพื้นที่

ลพบุรี

น.ส.สุจิตรา             โนนพยอม

0-3641-1549 ต่อ 17

นางวารุณี                หม่าตระกูล

0-3641-1549 ต่อ 15

สำนักงานสรรพากรพื้นที่

ชัยนาท

นายปราโมท           ทัดทอง

0-8970-6502-4

น.ส.นิชาภา             เนตรท้วม

0-8978-9689-9

สำนักงานสรรพากรพื้นที่

สิงห์บุรี

น.ส.ทองคำ             คงทอง

0-3650-7146

นายไพโรจน์          อิ่มกระจ่าง

0-3650-7149

สำนักงานสรรพากรพื้นที่

อ่างทอง

นายไพบูลย์            บุญล่ำสัน

0-3561-2451

น.ส.วิลาวัณย์           จิตตั้งสมบูรณ์

0-3561-2450

สำนักงานสรรพากรพื้นที่

สระบุรี

น.ส.ลักขณา            สุดสวาท

0-8980-8927-2

นายวรวิทย์              เกิดสวัสดิ์

0-8190-9564-3

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 1

นางดารารัตน์          พฤกษพานิช

0-2567-4891-4 ต่อ 241

น.ส.ศิริเพ็ญ            ต่ายคำ

0-2567-4891-4 ต่อ 244

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 2

นายสมโภชน์          ประเสริฐ

0-2992-5720

นางประภัสสร        ธรรมสุ

0-2992-5720

สำนักงานสรรพากรพื้นที่

นนทบุรี

นางวิมล                  มาลีเวช

0-2950-9930-6 ต่อ 422

นางจันทรวรรณ      เนาวรัตนพันธ์

0-2950-9930-6 ต่อ 424

สำนักงานสรรพากรพื้นที่

อุทัยธานี

นางศรัลยา               เอี่ยมชนะ

0-5697-0130 ต่อ 115

น.ส.อัจฉรา             ปาลวัฒน์

0-5697-0130 ต่อ 115

 

            สำนักงานสรรพากรภาค 5 และสำนักงานสรรพากรพื้นที่ในสังกัด

หน่วยงาน

ชื่อ-นามสกุล

เบอร์โทรศัพท์

สำนักงานสรรพากรภาค 5

จ่าเอกศักดิ์ดา           กล่อมจรูญ

0-3827-8901-4 ต่อ 341,345,346

นางดวงสมร            วรธัญญะกิจ

0-3827-8901-4 ต่อ 227,228

สำนักงานสรรพากรพื้นที่

ชลบุรี 1

นางสาวจินตนา       สุรชีวพล

0-3826-1353 ต่อ 109

นางสุชาดา               ศักดิ์สงวน

0-3826-1353 ต่อ 109

สำนักงานสรรพากรพื้นที่

ชลบุรี 2

นางสุภาพร             พรมทอง

0-3825-0670-6 ต่อ 2073

นางสาวสุภา            ยังพูล

0-3825-0670-6 ต่อ 2081

สำนักงานสรรพากรพื้นที่

ชลบุรี 3

นางสาวอุษา            ก่อเกียรติวนิช

0-3825-0670-6 ต่อ 1031

นางสาวมานี            นาคถาวร

0-3825-0670-6 ต่อ 5041

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา

นางสุมณฑา            เอี่ยมอำนวย

0-3851-2343  ต่อ 361

นางสาวธีรนุช         โมกขะเวส

0-3851-2343 ต่อ 363

สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครนายก

นายวีรพันธุ์             ประภาศิริ

0-3731-2526 ต่อ 122

นายกิติพงษ์             เกียรติวิชัยงาม

0-3731-2526 ต่อ 122

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี

นายไชยวัฒน์          สุขประเสริฐ

0-8610-7773-3

นายดิเรก                  คงตะแบก

0-8129-5262-2

สำนักงานสรรพากรพื้นที่

สระแก้ว

นายปรีชา                สายคำศร

0-3742-5008-9 ต่อ 101

นายปัณณธร           สมัยกุล

0-3742-5008-9 ต่อ 101

สำนักงานสรรพากรพื้นที่

ระยอง

นางปรียาภา            ปานเพ็ชร

0-3801-1791-5 ต่อ 203

นายเนรมิตร         มัทรกุลธร

0-3801-1791-5 ต่อ 203

สำนักงานสรรพากรพื้นที่

ตราด

นางสาวอรวรรณ          ภู่แดงงาม

0-8993-3584-2

นางสาวณัฏฐณิชา  สว่างวงศ์

0-8909-2081-5

สำนักงานสรรพากรพื้นที่

จันทบุรี

นางเกณิกา              นักเสียง

039-301228-30 ต่อ 210

นางสาวแก่นใจ       บุญเหลือ

039-301228-30 ต่อ 210

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1

นายธงชัย                สุภาโชติ

0-8612-1985-2

นายสายันต์             ระหารนอก

0-8170-1128-7

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 2

นางสาวอุดมภรณ์  ปัญญาคง

0-2757-9475

นางสาวสุวรรณา       ทองสุก

0-2757-9475

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 3

นางสาวนารี            ฉัตรเชิดชัย

0-2316-3023 ต่อ 141

นางวิไลรัตน์           แดงวิรุฬห์

0-2316-3023 ต่อ 142

 

             สำนักงานสรรพากรภาค 6 และสำนักงานสรรพากรพื้นที่ในสังกัด

หน่วยงาน

ชื่อ-นามสกุล

เบอร์โทรศัพท์

สำนักงานสรรพากรภาค 6

นายชวนชิด             สุขประจันทร์

034-272157

นางปิยะธิดา            จรูญเรือง

08-6094-3036

สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1

นางสาวหทัยนันท์  เล็กสว่างวงศ์

08-1618-2679

นางสาวนวลลออ   โสนุช

08-1378-9479

สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 2

นายพงษ์ศักดิ์          ตัณฑเจริญรัตน์

08-5136-5460

นางสาวพัชรินทร์   จตุรโกมล

08-6628-4426

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี

นางอชิตา                นามวิเศษ

08-7331-8529

นางสาวพัชรา          จำปาเงิน

08-1942-3489

สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี

นายคมสัน              แจ่มแจ้ง

08-7027-0574

นางสาวกัญญามาศ  ปัญญา

0-3456-4420 ต่อ101

สำนักงานสรรพากรพื้นที่

ราชบุรี

นางสมหมาย          ศิริอุดมเศรษฐ

08-1622-1441

นายสมจินต์            นิเทศพัตรพงศ์

08-1857-6012

สำนักงานสรรพากรพื้นที่

เพชรบุรี

นางสาวเสาวภา       ไตรรัตนาพร

0-3242-5237 ต่อ 203

นางสาวศศิธร          โชติพินทุ

08-6560-1964

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 1

นางสาวไพรินทร์    อู่ทอง

08-1987-8577

นางสาวปารณีย์       เหลืองสุรีย์

08-9107-8498

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2

นางอภิสร                แย้มจินดา

08-9166-7175

นางวัลลภา              กิตติปาฏิหารย์

08-1501-6890

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม

นางสาวสนธยา       สุวรรณมาก

08-6319-5732

นางสาวศิรินธร       วงษ์เทียน

08-1932-6767

สำนักงานสรรพากรพื้นที่

ประจวบคิรีขันธ์

นายสถาพร             คงชุ่ม

08-9549-3839

นายไพฑูรย์            สุขแสน

08-9664-2191

          

            สำนักงานสรรพากรภาค 7 และสำนักงานสรรพากรพื้นที่ในสังกัด 

หน่วยงาน

ชื่อ-นามสกุล

เบอร์โทรศัพท์

สำนักงานสรรพากรภาค 7

นางชญาพร               พิพัฒนานันท์

0-5523-2540-2 ต่อ 122

นายธณพงษ์            จรรยาพิพัฒน์

0-5523-2540-2 ต่อ 123

สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก

นางสาวสุมลมาลย์  ตันทยารักษ์

0-5523-1591

นางสาวปารณีย์       บุญทรง

0-5524-1994 ต่อ 121

สำนักงานสรรพากรพื้นที่

อุตรดิตถ์

นางสาวจารุวรรณ  ค้ำชู

0-5541-1453,0-5541-2122

ต่อ 211

นางสาวพวงรัตน์   เรืองเดช

0-5541-1453,0-5541-2123

ต่อ 313,315

สำนักงานสรรพากรพื้นที่

สุโขทัย

นางบุญนิสา            คงเจริญ

0-5561-2741 ต่อ 217

นางสาวนงนุช         ฉิมดอนทอง

0-5561-2741 ต่อ 105

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตาก

นางพรนภา             ม่วงมิตร

0-5551-4823 ต่อ 106

นางสาวเดือนนภา  ตาบุญถึง

0-5551-4823 ต่อ 116

สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร

นางชูจิตต์                เทพสุยะ

0-5571-7457 ต่อ 204

นางสุนิสา               ไพโรจน์

0-5571-7457 ต่อ 105

สำนักงานสรรพากรพื้นที่

พิจิตร

นางเพียงเพ็ญ         วุฒี

0-5661-1165,

0-5661-2800 ต่อ 115

นายอาจณรงค์         ศรปัญญา

0-5661-1165,

0-5661-2800 ต่อ 114

สำนักงานสรรพากรพื้นที่

เพชรบูรณ์

น.ส.รุ่งรัตน์             เธียรประกอบ

0-5671-1426,

0-5672-0808

นายนพคุณ         เลิศรัตนสุวรรณ

0-5672-2053

สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครสวรรค์

นางฉันทจิต            วงศ์วัชรานนท์

0-5622-7654 ต่อ 122

นายอนันต์              ชื่นหิรัญ

0-5622-7654 ต่อ 120

         

          สำนักงานสรรพากรภาค 8 และสำนักงานสรรพากรพื้นที่ในสังกัด

หน่วยงาน

ชื่อ-นามสกุล

เบอร์โทรศัพท์

สำนักงานสรรพากรภาค 8

นางขวัญวิมล          เดชกุล

0-8617-9371-8

นายวรพงศ์              ญาณวุฒิ

0-8153-0629-5

สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1

นางนิตยา                เรืองเอียม

0-5311-2429 ต่อ 132

นายเอราวัณ            พรหมปฏิมา

0-5311-2429 ต่อ 107

สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2

นางเวียงฟ้า             พลเสน

0-5311-2440 ต่อ 704

นายพรชัย               ลิขิตตระกูลวงศ์

0-5311-2440 ต่อ 109

สำนักงานสรรพากรพื้นที่

ลำปาง

น.ส.ภัทราพร          สีสุวรรณ

0-5426-5212

น.ส.ทิพย์ประภา     แสนวงค์

0-5426-5213

สำนักงานสรรพากรพื้นที่

แม่ฮ่องสอน

น.ส.เกศสุดา            จันทร์ต๊ะ

0-5361-1511

น.ส.ปิยนุช              ณะรักษา

0-5361-1511

สำนักงานสรรพากรพื้นที่

เชียงราย

ว่าที่ ต.ต.พีระ           โครพ

0-5371-1629 ต่อ 114

น.ส.บุญธรรม         ดิษขำ

0-5371-1629 ต่อ 103

สำนักงานสรรพากรพื้นที่

น่าน

นางพัชรา                เพ็ชร์กุล

0-5477-4560-2 ต่อ 119

น.ส.ทัศนีย์              นุเทพสุ

0-5477-4560-2 ต่อ 120

สำนักงานสรรพากรพื้นที่

ลำพูน

น.ส.สุวิมล               เขื่อนศิลป์

0-5356-1469 ต่อ 107

น.ส.ณัฐนันต์          มาผาบ

0-5356-1469 ต่อ 101

สำนักงานสรรพากรพื้นที่

แพร่

นางจุฬา                  เวียงโอสถ

0-5462-1420

น.ส.อัญชลี              หนองปิงคำ

0-5462-1421

สำนักงานสรรพากรพื้นที่

พะเยา

นายเสกสรรค์          วสุวัต

0-5448-1871-2 ต่อ 401

นางวีรวรรณ            เกษสุดา

0-5448-1871-2 ต่อ 109

         

         สำนักงานสรรพากรภาค 9 และสำนักงานสรรพากรพื้นที่ในสังกัด

หน่วยงาน

ชื่อ-นามสกุล

เบอร์โทรศัพท์

สำนักงานสรรพากรภาค 9

นายณรงค์               แรตสันเทียะ

086-8652012

นายวิทยา                จิราพงษ์

087-8788863

สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 1

น.ส.ไพลิน              จิรวัชรเดช

081-3607851

นางหัทยา                เกษมไชยพงษ์

081-5477492

สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 2

นางวัฒนา               ภิญโญ

081-8773923

นางนวลหง             กรรณสูตร

081-8762431

สำนักงานสรรพากรพื้นที่

ชัยภูมิ

นายประสาร            วงษ์วิบูลย์สิน

081-8776828

น.ส.จิตติมา             ดิเรกลาภ

089-8450144

สำนักงานสรรพากรพื้นที่

บุรีรัมย์

น.ส.นพมล    พัวพงษ์ประพันธ์

0-4461-3797-8

นางประคอง            ยอดน้ำคำ

0-4461-3797-8 ต่อ 111

สำนักงานสรรพากรพื้นที่

สุรินทร์

น.ส.กาญจนา          รัตนศศิวิมล

081-9552552

นายจรูญ                 อินสุวรรโณ

081-3932939

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ศรีษะเกษ

นายนิพนธ์              หล่อตระกูล

0-4561-3502-3 ต่อ 205

นางสมใจ                ธัชกวิน

0-4561-3502-3 ต่อ 301

สำนักงานสรรพากรพื้นที่

อุบลราชธานี

น.ส.เพชรรวย         เลียงจินดาถาวร

081-2652785

นายอเนก                วงศ์วิศิษฏ์รังสี

086-2517054

สำนักงานสรรพากรพื้นที่

อำนาจเจริญ

นางปิยนาฏ             ทัศนวิญญู

0-4551-1038-9

นางอารี                   วงศ์แสง

0-4551-1038-9

สำนักงานสรรพากรพื้นที่

ยโสธร

นางกาญจนา           จรลำโกน

089-6308065

นายเลิศศักดิ์พิชัย     มณีโชติ

089-8454554

 

          สำนักงานสรรพากรภาค 10 และสำนักงานสรรพากรพื้นที่ในสังกัด

หน่วยงาน

ชื่อ-นามสกุล

เบอร์โทรศัพท์

สำนักงานสรรพากรภาค 10

นางสุนันทา            ตั้งสถิตย์

081-7681974

น.ส.มนัสชนก        คูวัฒนานุกูล

081-9759403

สำนักงานสรรพากรพื้นที่

อุดรธานี

นายสมเจตน์           มุกดากิจ

081-7355111

นางดวงรัตน์            ศรีธิ

081-2600259

สำนักงานสรรพากรพื้นที่

หนองบัวลำภู

นางมุขจรินทร์        ศรีโบราณ

089-8425678

นายชาตรี                 นามเทพา

086-8166991

สำนักงานสรรพากรพื้นที่

หนองคาย

น.ส.ธิติกานต์          จันทร์นุรักษ์

081-8732726

นางนัญนา              จ่าพันธ์นา

081-6616579

สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย

นางอัญชลี               ราชพรหมมา

081-7992956

น.ส.ศิรินภา             สุวรรณคำ

085-8515200

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร

นางเทวี                   สิงห์พรมมา

081-9654799

นายชัยยุทธ             ราชนา

081-2632100

สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม

นางปาจรีย์              พิหเคนทร์

081-2064646

นายขจรศักดิ์           โนนใหญ่

086-7152006

สำนักงานสรรพากรพื้นที่

ขอนแก่น

นางกิรณา                คุ้มแก้วพรหม

043-246763

นางวรรณภา            พบวันดี

043-246763

สำนักงานสรรพากรพื้นที่

มหาสารคาม

นายธนธร               ธุวะชาวสวน

043-722417(108)

นางจินตนา             อ่อนบัวขาว

043-722417(103)

สำนักงานสรรพากรพื้นที่

ร้อยเอ็ด

นางนพมาศ            การิสุข

086-8504870

น.ส.ปิ่นอนงค์         อิฐรัตน์

081-5461503

สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์

นางรุ่งนภา              ชินคำ

081-9640547

นางจรรยา               จันทร์เพ็ชร์

086-2295346

สำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร

นางจิรภา                 ลิ้มวัฒนา

081-5440499

น.ส.วราภรณ์           ผาสุก

086-5802468

          

          สำนักงานสรรพากรภาค 11 และสำนักงานสรรพากรพื้นที่ในสังกัด

หน่วยงาน

ชื่อ-นามสกุล

เบอร์โทรศัพท์

สำนักงานสรรพากรภาค 11

น.ส.สุดาพร             ประทีปดลปรีชา

077-283767#104

นางเพ็ญ                จ่าทอง

077-283767#104

สำนักงานสรรพากรพื้นที่

นครศรีธรรมราช

นายสิทธิพงศ์          อติวรมันต์

075-324071#344

นางสุรีพันธ์            ภิรมย์

075-324071#345

สำนักงานสรรพากรพื้นที่

ชุมพร

นางสุดา                   รัตนกูล

077-502886,885#110

นายโสภณ              ยังสุข

077-502886,885#222

สำนักงานสรรพากรพื้นที่

น.ส.น้ำฝน              นุโรจน์

077-287192

สุราษฎร์ธานี 1

น.ส.ยินดี                 คงเกลี้ยง

077-287805

สำนักงานสรรพากรพื้นที่

สุราษฎร์ธานี 2

นายพิมล                 เพชรา

077-289227

สิบเอกอมร              จันทร์เทพ

077-287192

สำนักงานสรรพากรพื้นที่

ระนอง

นายสาคร                วิทยานันท์

077-823019#206

น.ส.วินิจ                เดชสุรางค์

077-823019#306

สำนักงานสรรพากรพื้นที่

กระบี่

นางบุญปลูก            อายุรพรรณ

075-663630-2#301

น.ส.สุปราณี            จันทรัตนวงศ์

075-663630-2#105

สำนักงานสรรพากรพื้นที่

พังงา

น.ส.เบญจพร          โอวรารินทร์

076-412024#305

น.ส.กาญจนา          ศึกหาญ

076-412024#106

สำนักงานสรรพากรพื้นที่

ภูเก็ต

นายไพสิฐ               สุดจรัสธรรม

076-222911#117

นายสุภัศร์               ลาพินี

076-222911#103,104

 

         สำนักงานสรรพากรภาค 12 และสำนักงานสรรพากรพื้นที่ในสังกัด

หน่วยงาน

ชื่อ-นามสกุล

เบอร์โทรศัพท์

สำนักงานสรรพากรภาค 12

นายชัยวุฒิ               พัทรชนม์

074-273890

น.ส.จิระภา             เมืองสง

085-0792715

สำนักงานสรรพากรพื้นที่

สงขลา 1

นางกุหลาบ             ณรงค์ชัย

074-315853

น.ส.สุพรรณี           ศรีสุวรรณโณ

074-312059

สำนักงานสรรพากรพื้นที่

สงขลา 2

นางพรรณวดี           กาญจนอนันต์

074-273827-29

นางนงค์เนตร         รุจิราพงศ์

074-273840-41

สำนักงานสรรพากรพื้นที่

ตรัง

น.ส.อาภรณ์            ลุ้งใส้

075-211476 ต่อ 117

นางดาริสา               อุดมคณารัตน์

075-211476 ต่อ 117

สำนักงานสรรพากรพื้นที่

พัทลุง

นายพงศ์สวัสดิ์        สังข์น้อย

074-613018 ต่อ 224

น.ส.วิลาวัลย์            วงค์สุริยะ

074-613018 ต่อ 209

สำนักงานสรรพากรพื้นที่

สตูล

น.ส.มาริสา              หีมโหด

074-711075 ต่อ 103

นางจารวี                  บุญศิริ

074-711075 ต่อ 103

สำนักงานสรรพากรพื้นที่

ปัตตานี

น.ส.วชิราภรณ์        นิสอน

073-332075 ต่อ 107

นางดวงพร              บัวขาว

073-332075 ต่อ 105

สำนักงานสรรพากรพื้นที่

ยะลา

น.ส.จิรารัตน์           ชิตมณี

073-222006 ต่อ 202

นายกิตติภูมิ             มะลีลาเต๊ะ

073-222006 ต่อ 203

สำนักงานสรรพากรพื้นที่นราธิวาส

นายวินิตย์               ตัณฑมาสน์

081-6787070

น.ส.สาลีนาถ           ตั่นหุ้ย

086-9626910

 

                                                                                                                                                      ที่มา : กรมสรรพากร

 

กลับหน้าหลัก

 

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 06 เมษายน 2011 เวลา 14:56 น.
 
Joomla SEO powered by JoomSEF