ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ เรารับทำบัญชี จดทะเบียนธุรกิจ ยื่นภาษีอากร ตรวจสอบบัญชี ขึ้นทะเบียนประกันสังคม ทำวีซ่า ใบอนุญาตทำงาน และยินดีให้คำปรึกษาฟรี สนใจติดต่อเราได้ตลอดเวลาค่ะ โทรศัพท์: 02-090-2284-6 แฟกซ์: 02-090-2287, มือถือ: 086-089-6768 Line ID : sunisar2524
Home ห้องสนทนา ปัญหาทั่วไป อัตราค่าปรับยื่นงบการเงินล่าช้า
 กระดานสนทนา :: ปัญหาทั่วไป
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป   [ลงทะเบียน]  เข้าสู่ระบบ
 หัวข้อกระทู้ :อัตราค่าปรับยื่นงบการเงินล่าช้า.. 08-05-2011 12:24:25 
สุณิษาเรืองหิรัญ
ลงทะเบียนเมื่อ: 19-11-2010 08:53:13
ตอบ: 22
ที่อยู่

อัตราค่าปรับในการยื่นภาษี
                     สำนักงานเรืองหิรัญคลังบัญชีและภาษีอากร
                                          
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
1. ค่าปรับอาญา  (ชำระเป็นเงินสดเท่านั้น)
    - ยื่นแบบไม่เกิน 7 วัน  300 บาท
    - ยื่นแบบเกิน      7 วัน  500 บาท
2. เงินเพิ่มชำระในอัตรา 1.5% ต่อเดือน  ของภาษีที่ต้องชำระทั้งสิ้น (เศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน)
กรณีไม่มีภาษีต้องเสีย ก็ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม
3. เบี้ยปรับการเสียค่าเบี้ยปรับแบ่งได้ 2 กรณี คือกรณียิ่นแบบเพิ่มเติมภายในกำหนดเวลา (ต้องมีการยื่นแบบปกติมาก่อนถึงจะยื่นเพิ่มเติมได้) กับ กรณีไม่เคยยื่นหรือยื่นเกินกำหนดเวลา

 

เบี้ยปรับ

กรณียื่นเพิ่มเติมภายในกำหนดเวลา

 

กรณีไม่เคยยื่นหรือยื่นเกินกำหนดเวลา

 

ยื่นแบบไม่เกิน 15 วัน

 

ภาษีที่ต้องชำระ 1 เท่า X 2%

ภาษีที่ต้องชำระ 2 เท่า X 2%

ยื่นแบบไม่เกิน 30 วัน

 

ภาษีที่ต้องชำระ 1 เท่า X 5%

ภาษีที่ต้องชำระ 2 เท่า X 5%

ยื่นแบบไม่เกิน 60 วัน

 

ภาษีที่ต้องชำระ 1 เท่า X 10%

ภาษีที่ต้องชำระ 2 เท่า X 10%

ยื่นแบบเกิน 60 วันขึ้นไป

ภาษีที่ต้องชำระ 1 เท่า X 20%

ภาษีที่ต้องชำระ 2 เท่า X 20%


4. การนับวัน กรณียื่นแบบเพิ่มเติมและไม่ได้ยื่นแบบ ให้นับตั้งแต่วันที่ถึงกำหนดชำระเดือนก่อน (หรือวันสุดท้ายของการยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งอาจจะไม่ใช่วันที่ 15 ก็ได้ กรณีที่วันที่ 15 ตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์ วันสุดท้ายของการยื่นแบบก็จะเป็นวันที่ 17
ตัวอย่าง  ถ้าวันสุดท้ายของการยื่นแบบตรงกับวันที่ 15 ของเดือนก่อนและเป็นเดือนที่มีวัน 31 วัน วันครบกำหนดชำระภาษี ถ้าต้องการชำระภายใน 30 วัน จะตรงกับวันที่ 14 ของเดือนถัดไป และถ้าวันที่ 14 ตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์ ก็ต้องไปชำระก่อน คือชำระในวันที่ 13 ถ้าไปชำระหลังวันที่ 14 จำนวนวันก็จะเกิน 30 วัน ซึ่งจะทำให้ค่าเบี้ยปรับที่ต้องเสีย ขยับจาก 5% ไปเป็น 10% แทน
อีกตัวอย่างหนึ่ง ถ้าวันสุดท้ายของการยื่นแบบตรงกับวันที่ 17 (บังเอิญเดือนก่อนวันที่ 15 ตรงกับวันเสาร์ ทำให้ต้องเลื่อนมาจ่ายวันจันทร์แทน) และเป็นเดือนที่มีวัน 30 วัน ถ้าชำระภายใน 30 วัน จะต้องชำระภายในวันที่ 17 ของเดือนถัดไป

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1, 3, 53)
1. ค่าปรับอาญา (ชำระเป็นเงินสดเท่านั้น)
    - ยื่นแบบไม่เกิน 7 วัน  100 บาท
    - ยื่นแบบเกิน      7 วัน  200 บาท
2. เงินเพิ่ม ชำระในอัตรา 1.5% ต่อเดือน

เงินสมทบประกันสังคม
   - ขั้นต่ำ  1,650  X  5%      =   83  บาท/เดือน
   - ขั้นสูง  15,000 X  5%    =  750  บาท/เดือน
เบี้ยปรับ ชำระในอัตรา 2% ต่อเดือน

เบี้ยปรับเงินเพิ่ม - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 กรณียื่นแบบ ภงด.90 ภงด.91 เกินกำหนดเวลา
  ค่าปรับอาญา ถ้ายื่นภายใน 7 วัน ปรับ 100 บาท ถ้าเกิน 7 วัน ปรับ 200 บาท
  เงินเพิ่ม อีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน (เศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน)

เบี้ยปรับเงินเพิ่ม - ภาษีเงินได้นิติบุคคล
 กรณียื่นแบบ ภงด.1 ภงด.3 ภงด.53 เกินกำหนดเวลา
  ค่าปรับอาญา กรณียื่นภายใน 7 วัน ปรับ 100 บาท หากเกิน 7 วัน ปรับ 200 บาท
  เงินเพิ่ม อีกในอัตรา 1.5% ต่อเดือน (เศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน)
 กรณียื่นแบบ ภงด.50 เกินกำหนดเวลา
  ค่าปรับอาญา กรณียื่นภายใน 7 วัน ปรับ 1,000 บาท หากเกิน 7 วัน ปรับ 2,000 บาท
  เงินเพิ่มอีกในอัตรา 1.5% ต่อเดือน (เศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน)

ค่าปรับยื่นงบการเงินล่าช้าที่กรมพัฒนาธุรกิจ
การยื่นงบการเงินล่าช้าหรือไม่ได้ยื่นงบการเงิน ค่าปรับจะมีอยู่ 2 ส่วนนะครับคือ ในส่วนของกรมสรรพากร กับในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ ลองมาดูในส่วนของกรมสรรพากรกันก่อน คุณต้องเสียค่าปรับอาญายื่นแบบเกินกำหนดเวลาไม่เกิน 2,000 บาท เค้าใช้คำว่าไม่เกิน 2,000 บาทนะครับ แต่แนวปฏิบัติของสรรพากรจะเรียกเก็บค่าปรับ 1,000 บาท สำหรับแบบที่ยื่นเกินกำหนดเวลา แต่ไม่เกิน 7 วัน หากเกิน 7 วัน ค่าปรับจะอยู่ที่ 2,000 บาท และต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือนของจำนวนภาษีที่ต้องชำระ (เศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน) ถ้าคุณไม่มีภาษีต้องชำระก็ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม ส่วนของกระทรวงพาณิชย์ ผมแนบตารางค่าปรับมาให้ (ดูตารางค่าปรับหน้าสุดท้าย) การจ่ายค่าปรับให้ดูในเรื่องของระยะเวลา ถ้าคุณยื่นล่าช้าไม่เกิน 2 เดือน ค่าปรับจะอยู่ที่ 1,200 บาท โดยจ่ายค่าปรับในนามบริษัท 600 บาท และจ่ายค่าปรับในนามกรรมการอีก 600 บาท


คำชี้แจงเกี่ยวกับการยื่นงบการเงิน
1. ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย และกิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร ต้องยื่นงบการเงินภายใน 5 เดือน นับแต่วันปิดบัญชี ดังนั้นงบการเงินที่มีรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี จะต้องยื่นภายในวันที่ 31 พฤษภาคมของปีถัดไป
2. บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด ต้องจัดทำงบการเงินขึ้นเพื่อให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบรับรอง แล้วจึงนำเสนอเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ โดยจะต้องจัดให้มีการประชุมเพื่ออนุมัติงบการเงินภายใน 4 เดือน นับแต่วันปิดบัญชี ดังนั้น รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี จะต้องจัดประชุมภายในวันที่ 30 เมษายน ของปีถัดไป มิฉะนั้นจะมีความผิดโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท งบการเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่แล้ว จะต้องนำไปยื่นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ เช่น 1. ประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม จะต้องนำไปยื่นภายในวันที่ 30 เมษายน ของเดือนถัดไป 2. ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน จะต้องนำไปยื่นภายในวันที่ 20 พฤษภาคม ของเดือนถัดไป

รายละเอียดคำชี้แจงเกี่ยวกับการยื่นงบการเงิน
1.  ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล  ห้างหุ้นส่วนจำกัด  นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย  และกิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร  ต้องยื่นงบการเงินภายใน 5 เดือน นับแต่วันปิดบัญชี   ดังนั้นงบการเงินที่มีรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี จะต้องยื่นภายในวันที่ 31 พฤษภาคมของปีถัดไป
2.  บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด  ต้องจัดทำงบการเงินขึ้นเพื่อให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบรับรอง  แล้วจึงนำเสนอเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่  โดยจะต้องจัดให้มีการประชุมเพื่ออนุมัติงบการเงินภายใน     4  เดือน  นับแต่วันปิดบัญชี  ดังนั้น รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี  จะต้องจัดประชุมภายในวันที่ 30  เมษายน ของปีถัดไป  มิฉะนั้นจะมีความผิดโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
 งบการเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่แล้ว  จะต้องนำไปยื่นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่  เช่น
1. ประชุมเมื่อวันที่  31  มีนาคม  จะต้องนำไปยื่นภายในวันที่  30  เมษายน ของเดือนถัดไป
2. ประชุมเมื่อวันที่  20  เมษายน  จะต้องนำไปยื่นภายในวันที่  20  พฤษภาคม ของเดือนถัดไป

              ***** คำเตือน ***** 
1.   เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว  ขอให้นิติบุคคลที่มีหน้าที่ต้องยื่นงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดรีบดำเนินการจัดส่งงบการเงินก่อนเดือนพฤษภาคม  หากนำมายื่นในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมอาจมีปัญหาไม่ได้รับความสะดวกและรวดเร็วเท่าที่ควร
2.   กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะไม่รับฝากงบการเงินที่ยื่นครั้งละจำนวนมากของสำนักบริการรับทำบัญชีอีกต่อไป
3.   ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี ไม่ยื่นงบการเงินหรือยื่นล่าช้าเกินกำหนดเวลามีโทษปรับไม่เกิน  50,000  บาท  และปรับผู้มีอำนาจทำการแทนกิจการอีกไม่เกิน  50,000  บาทด้วย  ทั้งนี้  กรมได้กำหนดอัตราค่าปรับตามระยะเวลาที่ยื่นงบการเงิน  หากยื่นงบการเงินล่าช้าอัตราค่าปรับก็จะเพิ่มขึ้น

  

                               ตารางอัตราค่าปรับกรณียื่นงบการเงินล่าช้า


สำหรับผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีที่มีรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 เป็นต้นไป


1.  อัตราค่าปรับกรณียื่นงบการเงินล่าช้าไม่เกิน 2 เดือน

 

ลำดับที่

ประเภทผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี

อัตราค่าปรับ

รวม

ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี

กรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ

1

ทุกประเภทยกเว้นกิจการร่วมค้า

600

600

1,200

2

กิจการร่วมค้า

600

-

600


2.  อัตราค่าปรับกรณียื่นงบการเงินล่าช้าเกินกว่า 2 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน

 

ลำดับที่

ประเภทผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี

อัตราค่าปรับ

รวม

ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี

กรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ

1

ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน

1,200

1,200

2,400

2

บริษัทจำกัด

2,400

2,400

4,800

3

นิติบุคคลต่างประเทศ

6,000

6,000

12,000

4

บริษัทมหาชนจำกัด

12,000

12,000

24,000

5

กิจการร่วมค้า

6,000

-

6,000


3.  อัตราค่าปรับกรณียื่นงบการเงินล่าช้าเกินกว่า 4 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน

 

ลำดับที่

ประเภทผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี

อัตราค่าปรับ

รวม

ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี

กรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ

1

ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน

2,400

2,400

4,800

2

บริษัทจำกัด

4,800

4,800

9,600

3

นิติบุคคลต่างประเทศ

12,000

12,000

24,000

4

บริษัทมหาชนจำกัด

24,000

24,000

48,000

5

กิจการร่วมค้า

12,000

-

12,000


4.  อัตราค่าปรับกรณียื่นงบการเงินล่าช้าเกินกว่า 6 เดือนขึ้นไป หรือไม่ยื่นงบการเงิน

 

ลำดับที่

ประเภทผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี

อัตราค่าปรับ

รวม

ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี

กรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ

1

ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน

3,600

3,600

7,200

2

บริษัทจำกัด

6,000

6,000

12,000

3

นิติบุคคลต่างประเทศ

18,000

18,000

36,000

4

บริษัทมหาชนจำกัด

36,000

36,000

72,000

5

กิจการร่วมค้า

18,000

-

18,000


 

IP Logged
แก้ไขล่าสุดเมื่อ: 13-05-2011 22:39:22 โดย สุณิษาเรืองหิรัญ ด้วยเหตุผล
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:อัตราค่าปรับยื่นงบการเงินล่าช้า.. 30-07-2013 12:04:44 
บุคคลทั่วไป

บุคคลทั่วไป
อยากได้งบการเงินของห้างหุ้นส่วนจำกัดไปทำรายงานแบบเต็มรูปแบบ หาไม่ได้เลย
IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:อัตราค่าปรับยื่นงบการเงินล่าช้า.. 26-07-2018 08:58:51 
ลงทะเบียนเมื่อ: 15-12-2018 20:11:58
ตอบ: 0
ที่อยู่

My solution, though it’s not swarovski completely satisfactory, is this:

The essential hermes birkin bond of denver nuggets jersey marriage is timberwolves jersey the oakley sunglasses outlet sexual union within the vows – the one juicy couture flesh aspect. coach black friday Therefore, if a man divorces oakley sunglasses outlet a charlotte hornets jersey woman who has hugo boss online committed ray ban adultery, mlb jerseys the coach outlet marriage bond has already ralph lauren online shop been broken air max 2015 and roshe run he is deciding not saints nfl jersey to put it mont blanc pens back coach black friday together. However, nike store if jets nfl jersey there has mcm backpack been no unfaithfulness calvin klein and a man divorces levi's jeans his wife, salvatore ferragamo he is guilty of causing christian louboutin outlet her to break cowboys nfl jersey the bond of soccer shoes outlet marriage new balance when ray ban she consumates parajumpers outlet a new marriage. If falcons nfl jersey the nike free run verse coach factory outlet stopped nike store there, coach outlet I would be completely satisfied pandora with the detroit pistons jerseys answer, michael kors outlet because barbour jacket outlet the ralph lauren verse seems to michael kors outlet free timberland shoes the woman from blame armani exchange even though fitflop technically she committed adultery.

Unfortunately michael kors outlet online for polo ralph me, skechers shoes the verse continues. bcbg max Obviously, if the kate spade outlet woman technically mcm handbags commits bucks jersey adultery, her new nike factory husband technically commits adultery ravens nfl jersey also, but christian louboutin the verse does not tn pas cher say her first nba jerseys husband Hermes caused polo outlet the bears nfl jersey second husband to commit burberry adultery salomonbelstaff jackets the way new york knicks jerseys it is ferragamo phrased seems nike air max to suggest guilt on the part of the new barbour husband. And tory burch sale yet dsquared2 outlet I adidas shoes think that it is only “technical mbt shoes adultery” michael kors because nike shoes outlet 1 Corinthians ralph lauren polos 7 indicates bengals nfl jersey that ray-ban sunglasses a believer abandoned by panthers nfl jersey their unbelieving spouse browns nfl jersey (i.e. without sexual lacoste outlet immorality) the north face jackets is beats by dre free to steelers nfl jersey remarry without givenchy antigona any oakley sungalsses outlet connotation timberland outlet of guilt cheap jordans on either party converse sneakers being present. I realise omega watches that the Piper/Wenham titans nfl jersey position nike store argues that being “free” new balance shoes means being free of the air max 90 marriage but not free to giuseppe zanotti remarry, but stone island linguistically coach sacs that just new balance outlet seems the north face outlet to pandora charms be unjustifiably cheap jerseys splitting hairs, especially omega watches when reebok shoes we have new balance examples of the michael kors outlet same polo ralph lauren outlet phrase indicating being “free” philadelphia 76ers jersey or “not bound” jordan actually means ferragamo shoes “free to remarry”.

So that’s my polo ralph lauren outlet online take, pandora jewellery but I’m marc jacobs going to longchamp keep nfl jerseys reading. I’m not cheap jerseys completely ray ban wayfarer happy with it because even redskins nfl jersey though I reason michaelkors.com that the tommy hilfiger second husband is not guilty and commits only ralph lauren “technical nfl jerseys adultery”, the prada most natural reading is that he is guilty of the sin dallas mavericks jersey of eagles nfl jersey adultery.

Like red bottoms I guess factory said, good coach purses outlet question. ralph lauren It air max may giants nfl jersey just be that spurs jersey in seahawks nfl jersey the case polo ralph lauren where there is coach outlet store no sexual immorality the north face that eyeglass frames has nike broken the michael kors outlet online sexual union in marriage, burberry canada an unjustly divorced woman chargers nfl jersey (or man) cannot remarry…but then that nike doesn’t fit cleveland cavaliers jersey with scarpe hogan 1 coach outlet usa Cor 7! tommy hilfiger outlet No, replica watches I’m christian louboutin back to my jack wolfskin ca original view above.My solution, though it’s oakley sungalsses outlet not completely polo outlet online satisfactory, bottega veneta is this:

The essential bond of marriage is the raptors jersey sexual union within cheap shoes the marc jacobs vows – the one flesh aspect. Therefore, if oakley outlet online a adidas man divorces nike roshe run a pandora jewelry woman who beats by dre headphones has oklahoma city thunder jerseys committed jordan release dates adultery, the marriage bond has already been barbour jackets broken and he is replica handbags deciding not michael kors outlet to put tommy hilfiger it ray ban back hoodies outlet together. However, if there has orlando magic jersey been no unfaithfulness michael kors bags and a man uhren divorces his wife, michael kors outlet he is chiefs nfl jersey guilty prada sunglasses of causing her fred perry outlet to break the bond of marriage when she consumates a new marriage. basketball shoes If michael kors handbags the verse stopped there, I coach factory outlet would be nike completely pacers jersey satisfied tory burch outlet with the warriors jersey answer, babyliss because the verse seems to free the woman from coach outlet blame hermes even though technically she michael kors committed hogan shoes adultery.

Unfortunately for michael kors me, boston celtics jerseys the verse continues. fendi outlet Obviously, oakley vault if michael kors uk the occhiali ray ban woman technically designer handbags commits adidas adultery, her new flat iron husband technically swarovski commits adultery also, michael kors outlet online sale but the ralph lauren verse philipp plein does not burberry outlet say true religion her mcm bags first husband caused packers nfl jersey the second nba shoes husband to commit eyeglasses online adultery prada handbagsbills nfl jersey the way it is kings jersey phrased nike free seems to suggest vans guilt on the part of colts nfl jersey the new husband. burberry outlet And yet I oakley think that adidas yeezy shoes it is only uggs boots “technical adultery” because 1 nike huarache Corinthians 7 nike roshe indicates that a believer abandoned jimmy choo shoes by their mizuno running unbelieving burberry uk spouse (i.e. without sexual immorality) jaguars nfl jersey is roshe run free hilfiger online shop to air force remarry without any pandora connotation of guilt on chrome hearts outlet either party ray bans being present. I realise that ralph lauren factory store the puma shoes Piper/Wenham position argues vans that being “free” means nike air being 49ers nfl jersey free of the marriage ray ban but adidas not free to ralph lauren outlet remarry, but air max 2015 linguistically that just seems to be oakley sunglasses outlet unjustifiably thomas sabo splitting ray ban sunglasses outlet hairs, especially when we skechers have examples of the same jazz jersey phrase indicating burberry being “free” los angeles clippers jerseys or “not bound” ray ban sunglasses actually cheap ray ban means “free long champ to remarry”.

So that’s my take, but I’m jordan retro going to pandora uk keep coach outlet reading. cheap true religion I’m not completely nike mercurial happy with air max it because miami heat jerseys even though I reason reebok that softball bats the second coach outlet online husband tods shoes outlet is not true religion jeans guilty and commits only “technical hogan adultery”, the most natural reading atlanta hawks jersey is lacoste outlet online that north face he is guilty of the sin of ralph lauren outlet online adultery.

Like grizzlies jersey I nike air max said, good nike air max question. It may just cheap nhl jerseys be that in nets jerseys the case where huarache there is no sexual immorality vikings nfl jersey that has swarovski jewelry broken the sexual union in marriage, christian louboutin shoes an unjustly divorced woman (or man) valentino cannot nhl jerseys remarry…but then oakley outlet that mcm handbags doesn’t vans shoes fit with 1 Cor burberry 7! converse No, I’m back to my christian louboutin original view woolrich outlet above.My ecco shoes solution, oakley sunglasses cheap though it’s not chicago bulls jerseys completely air max satisfactory, is christian louboutin shoes this:

The jordan shoes essential bond ralph lauren outlet of marriage is nike the sexual soccer shoes union oakley sunglasses within ray ban the vows azcardinals nfl jerseyprada shoes the cheap mlb jerseys one burberry handbags flesh aspect. north face backpacks Therefore, los angeles lakers jerseys if a man divorces a air max woman who michael kors has committed adultery, the nike air max marriage ray ban bond has nba jerseys outlet already been broken and he is barbour jackets outlet deciding uggs outlet not to put it back michael kors together. houston rockets jersey However, north face jackets if there has jack wolfskin outlet been no unfaithfulness and a michael kors uk man divorces longchamp handbags his belstaff jackets outlet wife, he is nike free run guilty of nike free causing her prada outlet to break the bond of marriage when she consumates burberry outlet a bcbg dresses new philipp plein outlet marriage. asics If tory burch sandals the iphone cases verse stopped there, converse I would michael kors outlet be completely lunette oakley satisfied five finger shoes with the answer, thomas sabo charms because the verse seems to free the cheap nfl jerseys woman from new balance blame relojes even versace outlet though technically she committed adultery.

Unfortunately for true religion outlet store me, the verse barbour jackets continues. Obviously, retro jordans if the burberry outlet online woman technically hilfiger outlet commits suns jersey adultery, kate spade outlet her new husband technically commits versace outlet adultery adidas shoes also, but oakley sungalsses outlet the verse does handbags outlet not timberland say true religion jeans outlet her oakley sungalsses outlet first husband caused the supra shoes second husband g by guess to longchamp handbags outlet commit adultery ray ban outlet – the the north face way it rams nfl jersey is phrased seems nike air to suggest belstaff outlet guilt on the part of pandora outlet the hermes outlet new air huarache husband. And nike roshe yet skechers shoes outlet I think that it is only “technical adultery” texans nfl jersey because 1 Corinthians 7 indicates wizards jersey that a nike canada believer fidget spinner abandoned by their soccer outlet unbelieving spouse moncler outlet (i.e. nike without sexual buccaneers nfl jersey immorality) is free to mizuno running shoes remarry without burberry outlet any juicy couture outlet connotation of guilt on either party broncos nfl jersey being present. I coach factory outlet online realise thomas sabo that north face the swarovski Piper/Wenham tommy hilfiger position christian louboutin argues that being “free” burberry uk means being free of coach outlet the marriage but trail blazers jersey not ralph lauren free to remarry, swarovski crystal but linguistically pelicans jersey that just seems asics shoes outlet to moncler jackets be unjustifiably splitting nike free 5.0 hairs, especially swarovski canada when we have examples of longchamp the same phrase ray ban indicating being “free” or nba jersey “not kate spade outlet bound” dansko shoes actually horloges means ed hardy “free to remarry”.

So that’s my iphone case take, but timberland boots I’m bottega going jimmy choo to keep reading. coach outlet online I’m oakley sunglasses outlet not completely ralph lauren polo happy adidas with it because even though I air jordans reason that nba jerseys the under armour outlet second fred perry husband is raiders nfl jersey not converse shoes guilty and commits ralph lauren only “technical roshe runs adultery”, lions nfl jersey the most dolphins nfl jersey natural reading c.c beanies is air max shoes that he is guilty mcm backpack outlet of mont blanc the polo ralph lauren sin asics outlet of adultery.

Like I michael kors bags said, true religion outlet good question. It may hilfiger just salvatore ferragamo be that michael kors australia in the nike case where there ferragamo uk is ralph lauren uk no sexual immorality under armour that has guciheaven outlet broken beats by dr dre the sexual north face outlet union in marriage, an cheap jerseys unjustly divorced supra shoes woman ray ban (or kate spade man) cannot remarry…but patriots nfl jersey then giuseppe shoes that doesn’t fit adidas with puma 1 Cor 7! No, michael kors usa I’m dsquared2 back links of london to oakley vault my michael kors outlet original tory burch outlet view adidas schuhe above.

IP Logged
หน้า # 


Powered by ccBoard


Joomla SEO powered by JoomSEF